คู่มือสอบนิติกร 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ปี 2561
สารบัญ

*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                          
*เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                              
*เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                     
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                     
*พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                     
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                 
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                 
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                     
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                     
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                        
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                         
*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                              
*การจัดทำร่างสัญญา                                                                                                 
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม