คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ปี 2561
สารบัญ

*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                      
*เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                             
*เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                     
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                     
*พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                     
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                      
*การเขียนหนังสือราชการ                                                                                            
*การเขียนรายงานการประชุม                                                                                        
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                            
*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป                                                                            
*เจาะข้อสอบด้านการท่องเที่ยว                                                                                
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์