คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                             
*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                      
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                         
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                 
*การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ                                                                      
*การประสานงานและการบริการ                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                        
*การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                
*เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                          
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                
*เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                         
*เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                         
*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                
*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                  
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์