คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์                                                                           
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ             
*โจทย์ข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                        
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                 
*ความรู้ด้านการบริหารทั่วไป                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                 
*การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ                                                                       
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                                       
*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                    
*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                    
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                   
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์