คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมศุลกากร ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมศุลกากร ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                              
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                          
*เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุลกากร                                                        
*พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560                                                                      
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560                                      
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                       
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                  
*วินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของของข้าราชการ                                                                  
*เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ                                                       
*เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                           
*เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                  
*เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป