คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                            
*ความรู้ด้านไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                                                 
*ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์                                                                     
*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           
*ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์                                                                         
*เครื่องมือตรวจวัดไฟฟ้า                                                                                               
*การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                          
*ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ                                                                       
*นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย Web site องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ                                                                                              
*เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                       
*เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                       
*เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                       
*เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                       
*เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                       
*เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                       
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                         
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                         
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                         
*เจาะข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบัน