คู่มือสอบนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ กรมชลประทาน BC-30789

260฿

รหัสสินค้า: KP-30789 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ กรมชลประทาน BC-30789
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม                                          
*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                        
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                              
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ  1 – 4)                                    
*พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518                                                                           
*กฎกระทรวง(พ.ศ. 2519)ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518                       
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530                       
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                           
*พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485                                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2585                                      
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                    
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                    
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม