คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมกิจการเด็กและเยาวชน ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชน ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม โครงสร้าง                                             
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                      
*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551                                                 
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551                             
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                         
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                            
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553                                                                                              
*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                                
*การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล                                                                                
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                              
*Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                           
*Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             
*Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                      
*êOutlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            
*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม