คู่มือสอบวิศวกรสิ่งแวดล้อม 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรสิ่งแวดล้อม 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่                                                             
*ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                         
*ความรู้ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย                                                                            
*ความรู้ด้านระบบประปา                                                                                   
*การใช้งานโปรแกรม Auto CAD                                                                          
*แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                             
*การตรวจสอบภายใน                                                                                       
*แนวข้อสอบ การตรวจสอบภายใน                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านระบบประปา                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม