คู่มือสอบนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ออกใหม่ปี 2561 BC-30734

260฿

รหัสสินค้า: KP-30734 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ออกใหม่ปี 2561 BC-30734
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                     
*เจาะข้อสอบ  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                    
*ความรู้เกี่ยวกับวงงานรัฐสภา กระบวนการนิติบัญญัติ                                                            
*ญัตติ                                                                                                               
*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ                                                                           
*กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ                                              
*กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา                                                        
*ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2560                                                           
*แนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                      
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                    
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                              
*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                
*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                
*แนวข้อสอบ กระบวนการนิติบัญญัติ