คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลทุ่งสง ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลทุ่งสง ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลทุ่งสง-ควนไม้แดง                                                                                -เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                               -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              
*ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556                                        -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535                                                           -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                      -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549                -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560                                   -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ                                                                          -เจาะข้อสอบ งบประมาณ                                                                                             -เจาะข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                          -เจาะข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน                                                                       -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                     -เทคนิคการสอบสัมภาษณ์