คู่มือสอบบุคคลากร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30635

260฿

รหัสสินค้า: KP-30635 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบบุคคลากร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30635
สารบัญ

*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่                                                                       
*ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร                                                                               
*ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                            
*ความรู้ด้านสมรรถนะความสามารถ การสร้างและพัฒนาระบบ (Competency Based HRM)              
*การประเมินค่างาน                                                                                                  
*การวิเคราะห์งาน                                                                                                   
*การประเมินผลบุคคล                                                                                             
*การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล                                                                                       
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง             
*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                              
*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                    
*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                           
*การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                           
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                 
*การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                                                                         
*การออกจากงาน                                                                                                      
*การคุ้มครองระบบคุณธรรม                                                                                        
*เจาะข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                 
*เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                           
*เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                           
*เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.                                                                          
*เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 4.