คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี 3 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30611

260฿

รหัสสินค้า: KP-30611 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี 3 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30611
สารบัญ

*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่                                                             
*ความรู้ทักษะด้านการเงินและบัญชี                                                                        
*การจัดทำงบประมาณ                                                                                      
*การออกแบบและการวางระบบบัญชี                                                                     
*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                    
*การควบคุมภายใน                                                                                         
*ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล                                                                 
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม               
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                       
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                          
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                         
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                        
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.