คู่มือสอบพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-30529

260฿

รหัสสินค้า: KP-30529 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-30529
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                     
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*ความรู้เบื้องต้นกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                               
* Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                           
* Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                           
*Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                     
*Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                           
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                               
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              
*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                        
*เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี                                                                                 
*เจาะข้อสอบความรู้งานพัสดุ                                                                                    
*เจาะข้อสอบ งานบุคคล                                                                                        
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม