คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-30543

260฿

รหัสสินค้า: KP-30543 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-30543
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                     
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*ความรู้เบื้องต้นกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                               
* Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                           
* Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                           
*Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                      
*Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                           
* ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคล                                                                              
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                        
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*เจาะข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                              
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      
*เจาะข้อสอบ งานทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                    
*เจาะข้อสอบ งานทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                    
*เจาะข้อสอบ งานทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                    
*เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อมและความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ