คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน                                      -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                       -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                                                – เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                                  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                              -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                       -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข                              -เจาะข้อสอบพะราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                           -เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551          -เจาะข้อสอบความรู้ด้านการวิเคราะห์ และวางแผน การประสานงาน   
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์การและการพัฒนาองค์กร                                                                                          -เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                                                               -เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.