คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ปี2561 BC-30499

260฿

รหัสสินค้า: KP-30499 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ปี2561 BC-30499
สารบัญ
ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์                               
*งานพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม                                                                         
*แนวคิดการพัฒนาสังคม                                                                                              
*สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                                              
*พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550    
*พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                               
*พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559                                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559                                                      
*พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                              
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                         
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.                                                               
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.                                                               
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ชุดที่ 1.                                                          
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ชุดที่ 2.                                                           
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม