คู่มือสอบรหัสตำแหน่ง 215 (ช่างภาพ แผนกเผยแพร่และประชาสัมพันธ์) กรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบรหัสตำแหน่ง 215 (ช่างภาพ แผนกเผยแพร่และประชาสัมพันธ์) กรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ                                        -เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                             -เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                             -เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                               -เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                               -เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                            -เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                            -เจาะข้อสอบสังคม ชุดที่ 1.                                                                         -เจาะข้อสอบสังคม ชุดที่ 2.                                                                         -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                       
*ความรู้พื้นฐานการถ่ายภาพ และการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น                            
*การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์                                                           
*การผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                        -เจาะข้อสอบ ชุดที่ 1.                                                                                -เจาะข้อสอบ ชุดที่ 2.