คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(ใช้สอบทั้งก.และข.) กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(ใช้สอบทั้งก.และข.) กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                           
*เจาะข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป                                                                           
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                     
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป                                                                              
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสนามบิน                                                                                     
*ความรู้พื้นฐานด้านประชาสัมพันธ์                                                                                      
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                       
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                       
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                       
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.