คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมท่าอากาศยาน (ใช้สอบทั้งก.และข.) ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมท่าอากาศยาน (ใช้สอบทั้งก.และข.) ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                           
*เจาะข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป                                                                           
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                     
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                            
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทั่วไป                                                                                      
*ความรู้เรื่องระบบเครือข่าย                                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล                                                                                       
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                     
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                     
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                            
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.