คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยนายทหารบัญชี ส่วนบัญชี สำนักงานการเงิน โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร BC-30475

260฿

รหัสสินค้า: KP-30475 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยนายทหารบัญชี ส่วนบัญชี สำนักงานการเงิน โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร BC-30475
สารบัญ

  • ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน
  • การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน
  • ความรู้ด้านงบประมาณ

เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS)

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชัจ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1. เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2. เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3. เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4. เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5. เจาะข้อสอบบัญชีราชการ