คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้า (ใช้สอบทั้ง ก.และข.) กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้า (ใช้สอบทั้ง ก.และข.)  กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา  วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
*เจาะข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป                                                                       
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                     
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                                             
*ความรู้เบื้องต้นด้านช่างเครื่องกล                                                                       
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์                                                
*การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และเครื่องกลปฏิบัติงานก่อสร้าง                                         -เจาะข้อสอบ ด้านช่างเครื่องกล                                                                           -เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                      -เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                      -เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.