คู่มือสอบผู้ช่วยนายทหารบัญชี รหัสตำแหน่ง 106 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ออกใหม่ปี 2561 BC-0475

260฿

รหัสสินค้า: KP-0475 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบผู้ช่วยนายทหารบัญชี รหัสตำแหน่ง 106 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ออกใหม่ปี 2561  BC-0475
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน                                                                                     
*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                        
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                    -เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551            -เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                         
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553                        -เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของส่วนราชการพ.ศ. 2553                                                                                                  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                               -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                            -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                 -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                    -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชีราชการ