คู่มือสอบ ตำแหน่งเสมียน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใช้ได้กับรหัสตำแหน่ง 201,202,203,204,205,206,208,210,214,220 ออกใหม่ 2561 BC-0482

260฿

รหัสสินค้า: KP-0482 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบ ตำแหน่งเสมียน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใช้ได้กับรหัสตำแหน่ง 201,202,203,204,205,206,208,210,214,220 ออกใหม่ 2561 BC-0482
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ                                        -เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                             -เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                             -เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                               -เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                               -เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                            -เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                            -เจาะข้อสอบสังคม ชุดที่ 1.                                                                         -เจาะข้อสอบสังคม ชุดที่ 2.                                                                         -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 1.                                                    -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.                                            
*
*การใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Microsoft Office        
*เจาะข้อสอบ Microsoft  Word                                                                     
*เจาะข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                     
*เจาะข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                      
*ความรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ต