คู่มือสอบนิติกร กรมควบคุมโรค ออกใหม่ปี 2561

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร กรมควบคุมโรค ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติ พันธกิจ ภารกิจ โครงสร้าง ยุทธศาสตร์           -เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                               -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                     -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                     -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                           -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                           -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                          
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินดารทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559                                                                                                                
*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                               -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                       
*พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560                                                                -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560                                        
*พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                                           -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535                                                          -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550