คู่มือสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สารบัญ

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ             
*ความรู้เกี่ยวกับการบริการและกิจกรรมของห้องสมุด                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่หนังสือ และการระวังรักษาหนังสือ                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                            
*การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด                                                       
*การบริหารงานการบริการห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่าน             
*ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์                                           
*การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ                                                                                  -เจาะข้อสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                              -เจาะข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 1.                                                                                        -เจาะข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 2.                                                                                        -เจาะข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 3.                                                                                        -เจาะข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 4.                                                                                        -เจาะข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 5.                                                                                        -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม