คู่มือสอบพนักงานพินิจ (หญิง) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานพินิจ (หญิง) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม โครงสร้าง                                               -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553                                                                                               -เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                        -เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) Aptitude Test                   
*เทคนิคการให้คำปรึกษา                                                                                              
*การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน                                                                                   
*การพัฒนาศักยภาพคน                                                                                                
*การทำงานเป็นทีม (Teamwork)                                                                                     
*การปฐมพยาบาลเบื้องต้น                                                                                              -เจาะข้อสอบ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
*ระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                               
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554                   -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552            
*การควบคุมฝูงชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน                                                                              
*ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ                                -แนวข้อสอบรวม                                                                                                    -เจาะข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                     -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม