คู่มือสอบบุคลากร กรมบัญชีกลาง ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบบุคลากร กรมบัญชีกลาง ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง                          
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                        -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558        
*การวิเคราะห์และวางแผนงาน                                                                                        
*การประสานงาน                                                                                                       
*การจัดการองค์การ                                                                                                     -เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ                          -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ                                                                 
*การบริหารราชการ                                                                                                    
*แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                                                         
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง                                                                                   -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                         
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                     -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -เจาะข้อสอบ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                           -เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                                      -เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                                            – เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.