คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมทางหลวงชนบท

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมทางหลวงชนบท
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์                                                             -เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                               -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535                                                                      
*มาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555       
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551                                       
*การตรวจสอบภายใน                                                                                                  
*เทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                                          
*การควบคุมภายใน                                                                                                     
*การตรวจสอบการบริหาร                                                                                              
*การบริหารความเสี่ยง                                                                                                
*การบริหารงบประมาณ พัสดุ และทรัพย์สิน                                                                             -เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                         -เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                            -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม