คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สารบัญ
-เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*มาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555       
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551                                       
*การตรวจสอบภายใน                                                                                                  
*เทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                                         
*การควบคุมภายใน                                                                                                   
*การตรวจสอบการบริหาร                                                                                         
*การบริหารความเสี่ยง                                                                                              
*การบริหารงบประมาณ พัสดุ และทรัพย์สิน                                                                        
*ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551                                -แนวข้อสอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551           -เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                       -เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                          -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม