คุ่มือสอบตำแหน่งบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

260฿

คำอธิบาย

คุ่มือสอบตำแหน่งบุคลาการ กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา                                                                                                  
*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                   
*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                        -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                     
*ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                         
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                  
*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                              
*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                     
*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                           
*การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                            
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                  
*การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                                                                          
*การออกจากงาน                                                                                                      
*การคุ้มครองระบบคุณธรรม                                                                                                  -เจาะข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                           -เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                                     -เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                                     -เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.                                                                                     -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม