คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกใหม่ปี 2561 BC-30338

270฿

รหัสสินค้า: KP-30338 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกใหม่ปี 2561 BC-30338
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                          
*พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559                                                                         -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559                                                              
*พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546                                                                       -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546                                            
*ความรู้เกี่ยวกับกรอบ แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและ ระงับข้อพิพาทในชุมชน                                                                                                   
*ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2548              
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550                        
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552                                               -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552                 
*การช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย                                                                            
*ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน                                                                                  
*กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม                                            
*กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง                                                  
*อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ        
*อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม  หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี                                                                                                       
*อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ โดยถูกบังคับ            
*พันธกรณีของรัฐภาคีต่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน                              
*แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ                                                                                         
*คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านสิทธิมนุษยชน                                                                                      -เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 1                                                                  -เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 2                                                                  -เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)