คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมพลศึกษา

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมพลศึกษา
สารบัญ

*ประวัติองค์กร วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้าง  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
*การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
*กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  -เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ 
*แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  -เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.