คู่มือสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ปปช.  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  -เจาะข้อสอบ งานธุรการ  -เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ##ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ -แนวข้อสอบ Microsoft Word  -แนวข้อสอบ Microsoft Excel  -แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint  -เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป  -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม