คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมประมง

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมประมง
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม หน้าที่ โครงสร้าง  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
*ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ 
*การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Internal Quality Control) 
*มาตรฐาน ISO/IEC17025 
*ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
*มาตรฐานสินค้าเกษตร  ##ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ -แนวข้อสอบ Microsoft Word  -แนวข้อสอบ Microsoft Excel  -แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint  -แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.  -แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.  -แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.  -แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.  -แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.  -แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6.  -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม