คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกใหม่ปี 2561 BC-30307

260฿

รหัสสินค้า: KP-30307 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกใหม่ปี 2561 BC-30307
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง 
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม 
*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
*พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
*พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546  -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 
*ความรู้เกี่ยวกับกรอบ แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและ ระงับข้อพิพาทในชุมชน 
*ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2548 
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550 
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552  -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
*การช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย  Øพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558  -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 
*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ 
*ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนด้านการส่งเสริม  -แนวข้อสอบ นักวิชาการยุติธรรม  -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม