เจาะข้อสอบนิติกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจาะข้อสอบมากกว่า 900 ข้อ BC-30260

270฿

รหัสสินค้า: KP-30260 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบนิติกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจาะข้อสอบมากกว่า 900 ข้อ BC-30260
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา 
*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 
*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบกฎหมายปกครอง  -เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป