เจาะข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.เจาะข้อสอบมากกว่า 700 ข้อ BC-30215

270฿

รหัสสินค้า: KP-30215 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.เจาะข้อสอบมากกว่า 700 ข้อ BC-30215
สารบัญ
-เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
*พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ปรับปรุง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก่ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก่ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2. 
*การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์