คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร BC-30185

260฿

รหัสสินค้า: KP-30185 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร BC-30185
สารบัญ

*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ 
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 
*ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544  -แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณ และการคลัง พ.ศ. 2544  -แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ 
*ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร  -เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 3.  -เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 4.  -เจาะข้อสอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของ ประเทศไทยและต่างประเทศ  -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ  -เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)  -เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)  -เจาะข้อสอบรวม  -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร