คู่มือสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน BC-3969

280฿

รหัสสินค้า: KP-3969 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน BC-3969
สารบัญ
– ประวัติกรมการพัฒนาชุมชน – โครงสร้าง ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ – เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย – สรุปสาระสำคัญของปรัชญาและหลักการพัฒนาชุมชน – สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบภาคสนาม หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) – เจาะแนวข้อสอบหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ – สรุปสาระสำคัญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง – เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม ชุดพิเศษ 1 – เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม ชุดพิเศษ 2 – เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ