คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC-30178

260฿

รหัสสินค้า: KP-30178 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC-30178
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา 
*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 
*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 
*การจัดทำแผน/โครงการ 
*การบริหารแผนงานและโครงการ 
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน 
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
*ความรู้ด้านงบประมาณ 
*การติดตามและประเมินผล 
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)  -แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  -แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.  -แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.  -แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.  -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม