คู่มือสอบนักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกใหม่ปี61 BC-30031

270฿

รหัสสินค้า: KP-30031 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกใหม่ปี61 BC-30031
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้าง                    
*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี                                                                                                 
*การวางระบบบัญชี                                                                                                   
*การจัดทำงบประมาณ                                                                                                
*การวิเคราะห์งบประมาณ                                                                                            
*การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ                                                                                        -แนวข้อสอบ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                                                        -แนวข้อสอบ การเงินการบัญชี                                                                                       -เจาะข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                                    -เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำส่ง เงินจากคลัง พ.ศ. 2551                                                                                                    -เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                               -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                      -เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                -เจาะข้อสอบ บัญชีเพิ่มเติมชุดที่ 1.                                                                                 -เจาะข้อสอบ บัญชีเพิ่มเติมชุดที่ 2.