คู่มือสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC- 30130

270฿

รหัสสินค้า: KP- 30130 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC- 30130
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา                                                                                                  
*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                   
*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                        -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                     
*ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                            
*ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์                                                                      
*ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                     
*ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                                  
*ระบบแสงสว่าง                                                                                                       
*เครื่องปรับอากาศ                                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง                                                                                           
*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                      
*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                        
*ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์                                                                   
*ระบบไมโครเวฟ                                                                                                      
*ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ                                                                                     
*การกระจายคลื่นความถี่วิทยุ                                                                                             -เจาะข้อสอบพนักงานไฟฟ้า ชุดที่ 1. (จำนวน 100 ข้อ)                                                        -เจาะข้อสอบพนักงานไฟฟ้า ชุดที่ 2. (จำนวน 100 ข้อ)                                                       -เจาะข้อสอบพนักงานไฟฟ้า ชุดที่ 3. (จำนวน 30 ข้อ)