คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมประชาสัมพันธ์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมประชาสัมพันธ์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์                                                                                                                                             
*การบัญชีเบื้องต้น การจัดทำงบพิสูจน์ ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                                      -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                               
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                                                                                 
*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                                                                                                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                     -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                         -เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                                   -แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                                      -แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                                                                                         -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม