คู่มือสอบนิติกร สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี BC-30079

270฿

รหัสสินค้า: KP-30079 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี BC-30079
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ โครงสร้าง พันธกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสนง. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                -เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                                    -เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                                    -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                           -เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                                                               -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                       -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                        
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีพ.ศ. 2548                                                                                      -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                                 
*ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548                                                                      
*กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                                                                                       -เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                                                    
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                                                                                                    -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                                                                                      -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                                                                                      -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                                                           -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง