คู่มือรวมแนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. ระดับอนุปริญญา ปวช,ปวส. ใหม่ปี 2561 BC-30048

280฿

รหัสสินค้า: KP-30048 หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย

คู่มือรวมแนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. ระดับอนุปริญญา ปวช,ปวส. ใหม่ปี 2561 BC-30048
สารบัญ
##วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)                                                  -โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                                                   -โจทย์อนุกรมตัวเลข                                                                                         -โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                   ##วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านเหตุผล)           -โจทย์อุปมา-อุปไมย                                                                                        -โจทย์เงื่อนไขทางภาษา                                                                                      -โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์                                                                                -โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                    ##วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)           -โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                                  -โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                        -โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                        -โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                      -โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                                      ##วิชาภาษาอังกฤษ                                                               -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                         242           -เจาะข้อสอบการสนทนา Conversation                                                     276           -เจาะข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary)                                                  283           -เจาะข้อสอบ การอ่านจดหมาย (Letter )                                                 287           -เจาะข้อสอบรวม                                                                                290