คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
สารบัญ

*เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป                                                                                       -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                               -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560                                   -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560         -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549         
*
*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง -การตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ                                                                  -การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา                                                                                   -การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา                                                                                     -การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา                                                                                -การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ                                                                                         -การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ                                                                                    -ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                              -ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                            -แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ