คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                                     -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540                                                 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  1.                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  2.                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                          
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                  
*ความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                                               -เจาะข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558               -เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                                             -เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                                             -เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                                   -เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                                   -เจาะข้อสอบ กฎหมายปกครอง