คู่มือสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ ออกใหม่ปี 2561 BC-30017

260฿

รหัสสินค้า: KP-30017 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ ออกใหม่ปี 2561 BC-30017
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ประเด็น ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ โครงสร้าง                               
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                            -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535                                    
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550          -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2550                                                                                                  
*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                   -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                      
*การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป                                                                      
*หลักการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำ                                                                                     -แนวถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ                                                                       
*มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง                                                                                        -แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง                                                         
*การจัดการกากของเสียและสารอันตราย                                                                                 -แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย                                       
*นโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                 
*แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2449-2562                    
*นโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมมลพิษ                                                  
*การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ป้องกันและการรักษาสิ่งแวดล้อม                                                
*เกร็ดความรู้เรื่องฝุ่นละออง                                                                                         
*เกร็ดความรู้มลพิษทางน้ำ                                                                                                  -แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม