คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมธนารักษ์ BC-30000

270฿

รหัสสินค้า: KP-30000 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมธนารักษ์ BC-30000
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 1.                                                                                          -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 2.                                                                                          -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                 -เจาะข้อสอบ การเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ในเหตุการณ์ปัจจุบัน                                         
*ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                                      
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                   
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                                         
*การติดตามและประเมินผล                                                                                                              
*การบริหารเชิงกลยุทธ์                                                                                                                      
*การบริหารจัดการ                                                                                                                            
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                                                
*กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                                                                                                     
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                                                                                -เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                     -เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                
*ความรู้ทางด้านสถิติ                                                                                                                                                 -เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                           -เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.